Testo

In questa pagina seguono alcune poesie di Antonio Randazzo. Le opere sono in lingua Siciliana e mostrano un profondo amore ed attaccamento alla propria terra. Antonio Randazzo è un artista poliedrico che spazia dalla Scultura alla pittura con ottimi passaggi alla Poesia e per questo mi onoro di pubblicare le sue opere.

Ortigia amuri miu

Vadda chi beddu tramontu se ti metti o spiazzettu
viri u suli e pantaneddi s'arrizzetta 'nta l'iblei
Veni veni furasteri ccà passò a storia 'ntera
Vadda sta funtana bedda nesci frisca i sutta terra
Archimedi 'nta so sfera 'mmaginò stu gran futuru
'nta sta costa frastagliata anniricò tanti straneri
Viri chi magnificenza ri sti pettri antichi ie saggi
veni ccà tra mari e suli 'nta stu ciauru celesti
Quanta é bedda ccà a staciuni sunu quattru e pari una
'nta stu locu ri malia tanti già passaru i ccà
Ri chiù granni fommu capaci ri puttalla a 'sta ruvina
quanti figghi strummintusi appò na scappari fora
Nuddu ié profeta rintra 'nta sta terra futtunata
sulu quannu arriva a morti i chiangemu tutti pari
Veni veni viandanti ca u viddicu ié sempri ccà
'nta sta terra luminusa 'ncuminciò a civiltà.

Acradina

Ci si macari tu nta sta curuna 'ntornu a Ortigia bedda
Acràdes piraniu sabbaggiu anticu ca runi nomu a sta terra iauta
Bedduviriri tistimoni i tanta civilità
sangunanti ri firiti malandrinati spini ie coliri pi iunta
Assulata nta l'antichi cozzi tra agghiastru chiappiri ie jnestra
sciobba 'nzalori ciarusa i riniu ie finuccheddu i timpa
Tra Palazzu Rosa Maltoni Testa o re e voscu Minniti
Villa re poviri pi scampagnati ie festi allura
casuzza rizzzettu pastura e riparu a tanti razzi 'nsitati cu tutti 'i rarici ora
'nsemi pi dari novu fruttu
pi viviri stu tempu nta spiranza
pi niuddari i nostri rreri
pi farini 'n populu sulu
ca vivi ogni ionnu comu fussi sempri primavera
DALL'ACCOGLIENZA
NELLA CONDIVISIONE
RINASCE
L'Amicizia
Disponibile
Indispensabile
per una Nuova
stagione d'Amore

DA SIRACUSA AD ORTIGIA IRI E VINIRI
E IL SOGNO CONTINUA….
"Non mi lascerò rubare i sogni"

'Nsemi a tanti amici
partii nel sessanta in cerca di futuro
U ciauru ra terra
avevu rintra o cori
Provincia babba eri
quannu ti lassai
Vissi lontano
alimentando sogni
non vidi meno male
il tuo destino avverso
Piangeva il mio cuore
per te Ortigia bella
al ricordo tremavo
sapendoti lontana
Venni me ne dolgo
non sei quella di un tempo
Sugnu 'nsuccumatu e voju jttari vuci
Quello che penso l'ho detto scolpendo
Quello che ricordo l'ho scrissi nel mio libro
Quello che spero
a vui sarausani vu ricu babbu babbu
I spiranzi c'avemu vanu zappuliati
i pianti pi crisciri, vanu abbivirati
Ricuminciamu 'nsemi
spirannu u megghiu tempu.

L'ISULA RE QUAGGHI

Diana ci rummeva nta stu scogghiu stinnicchiata biata nta stu chianu
O scogghiu anticu ri tutti 'mmiriatu dilfini ie sireni ti furunu cumpagni
Nte notti ri stiddi 'lluminati Dionisu ballava che baccanti
Vistuta ri pettri 'ntissuti i maistria prima fusti fra tutti i gemmi grechi
Doridi ie Nereo cuncipero a figghia diletta ninfa allegra che sa soru
Miti cunsulanti ri tutti tramannati rifriscu nte seculi pi tanti viaggiaturi
O bedda figghia ri tutti sfriculiata capitali fusti 'n jonno ri l'orienti 'mperu
Paci nun putisti aviri tra barbarii tirremoti caristia ie fami
Cilliri foru i megghiu figghi to
Tiranni ie putenti lanzachinecchi ie bummi nun ti ristrureru
Ripigghiti l'anuri ca tanti ti luvaru.

Ortigia

O Rigina Tu Incantata Ginirusa Isula Assulata
O Rigina tu 'ncatinata
tra celu e mari 'ncastunata
Vasata Ro Signuri
ri figghi snaturati stracangiata
Nu' mi scoddu i tia mentri moru
sonnu ogni mumentu aspittannu cunsolu
mumenti aruci cercu nta mimoria
malacrianzi chiangiu abbannunatu
i dilfini spingiunu vulannu insemi a mia
i piscicani azzannunu rivutannu a fitinzia

Poesie in lingua Siciliana a cura di Antonio Randazzo.
http://www.antoniorandazzo.it